Zásady ochrany osobných údajov na worx-europe.com

Táto webová stránka zhromažďuje niektoré Osobné údaje svojich Používateľov.

Zhrnutie pravidiel

Osobné údaje zhromažďujeme na nasledujúce účely a využívame pri tom tieto služby:

  • Reklama
   • Google AdSense a Adform

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

   • Outbrain

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; rôzne typy údajov uvedené v zásadách ochrany osobných údajov

  • Analýza
   • Google Analytics, Google Analytics s anonymnou IP, sledovanie konverzií na Facebooku (pixel Facebook) a HubSpot Analytics

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; údaje o používaní

  • Kontaktovanie používateľa
   • Kontaktný formulár

Osobné údaje: názov spoločnosti; emailová adresa; krstné meno; priezvisko

   • Zoznam adries alebo bulletin

Osobné údaje: e-mailová adresa; krstné meno; priezvisko

  • Zobrazenie obsahu z externých platforiem
   • Google Fonts

Zaznamenávané Osobné údaje: Údaje o použití; rôzne typy Údajov uvedené v zásadách ochrany osobných údajov

   • Miniaplikácia Google Maps, miniaplikácia Instagram a miniaplikácia videa YouTube

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

  • Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami
   • Tlačidlo Like na Facebooku a sociálne miniaplikácie a tlačidlo Tweet na Twitteri a sociálne miniaplikácie

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

   • Tlačidlo YouTube a sociálne miniaplikácie

Zaznamenávané Osobné údaje: Údaje o používaní

  • Správa kontaktov a odosielanie správ
   • Mailchimp

Zaznamenávané Osobné údaje: e-mailová adresa

  • Remarketing a prispôsobovanie reklám
   • Remarketing pomocou Google Analytics a Google Ads Remarketing

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

  • Správa štítkov
   • Google Tag Manager

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Kontaktné informácie

  • Majiteľ a Správca údajov

Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10
50825 Köln
Deutschland

Kontaktný e-mail vlastníka: datenschutzeu@positecgroup.com

Plné znenie Zásad

Majiteľ a Správca údajov

Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10
50825 Köln
Deutschland

Kontaktný e-mail Vlastníka: datenschutzeu@positecgroup.com

Druhy zhromažďovaných údajov

Medzi druhy Osobných údajov, ktoré zhromažďujeme na tejto webovej stránke sami, alebo prostredníctvom tretích strán, patria: cookies; Údaje o používaní; krstné meno; priezvisko; názov spoločnosti; emailová adresa.

Úplné podrobnosti o každom druhu zozbieraných Osobných údajov sú uvedené v oddieloch týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v konkrétnych vysvetľujúcich textoch zobrazených pred zberom Údajov.
Osobné údaje môže Používateľ poskytovať voľne, alebo, v prípade Údajov o používaní, ich môže pri prehliadaní automaticky zbierať webová stránka.
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje požadované touto webovou stránkou sú povinné, pričom neposkytnutie týchto údajov jej môže znemožniť poskytovať služby. V prípadoch, keď táto webová stránka výslovne uvádza, že niektoré Údaje nie sú povinné, nemusia ich Používatelia uviesť a takéto konanie nebude mať vplyv na dostupnosť alebo fungovanie služby.
Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré Osobné údaje sú povinné, sa môžu obrátiť na Vlastníka.
Akékoľvek použitie cookies – alebo iných sledovacích nástrojov – touto webovou stránkou alebo vlastníkmi služieb tretích strán používaných touto webovou stránkou slúži na účely poskytnutia služby Používateľovi a účelom popísaným v tomto dokumente a v Zásadách používania súborov cookie, ak sú k dispozícii.

Používatelia zodpovedajú za akékoľvek osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdielané prostredníctvom tejto webovej stránky a potvrdzujú, že majú súhlas tretej strany s poskytnutím Údajov Vlastníkovi.

Režim a miesto spracovania Údajov

Metódy spracovania

Vlastník prijme primerané bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu Údajov.
Spracovanie Údajov sa vykonáva pomocou počítačov a/alebo nástrojov s podporou IT podľa organizačných postupov a režimov, ktoré sa vzťahujú výhradne na uvedené účely. V niektorých prípadoch môžu byť údaje okrem Vlastníka prístupné aj niektorým zodpovedným osobám, ktoré sa podieľajú na prevádzke tejto webovej stránky (správa, predaj, marketing, právne oddelenie, správa systému) alebo externým stranám (ako sú tretie strany – poskytovatelia technických služieb pre strany, poštoví operátori, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktoré v prípade potreby Vlastník menuje Spracovateľmi údajov. Aktuálny zoznam týchto strán je možné kedykoľvek si vyžiadať od Vlastníka.

Právny základ spracovania

Majiteľ môže spracovať Osobné údaje týkajúce sa Používateľov, ak platí jedno z nasledujúceho:

 • Používatelia dali súhlas na jeden alebo viac konkrétnych účelov. Poznámka: Podľa niektorých právnych predpisov môže Vlastníkovi spracovávať Osobné údaje dovtedy, kým užívateľ proti takémuto spracovaniu nebude mať námietky („opt-out“) bez toho, aby to bolo podložené súhlasom, alebo iným z nasledujúcich právnych základov. To neplatí, ak sa na spracovanie Osobných údajov vzťahujú európske právne predpisy o ochrane údajov;
 • poskytnutie Údajov je nevyhnutné na splnenie dohody s používateľom a / alebo na všetky jeho predzmluvné záväzky;
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Vlastníka;
 • spracovanie súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Vlastníkovi;
 • spracovanie je potrebné na účely oprávnených záujmov Vlastníka alebo tretej strany.

Vlastník vždy objasní konkrétny právny základ, na ktorom je postavené spracovanie Údajov a najmä to, či poskytnutie Osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy.

Miesto

Dáta sa spracúvajú v kanceláriách Vlastníka a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania.

V závislosti od miesta Používateľa môže prenos údajov zahŕňať prenos Údajov Používateľa do inej krajiny, ako je jeho vlastná. Ak sa chcete dozvedieť viac o mieste spracovania takýchto prenesených Údajov, Používatelia môžu skontrolovať časť obsahujúcu podrobnosti o spracovaní Osobných údajov.

Používatelia majú tiež právo oboznámiť sa s právnym základom prenosu Údajov do krajiny mimo Európskej únie alebo do akejkoľvek medzinárodnej organizácie podliehajúcej medzinárodnému právu verejnému alebo zriadenej dvoma alebo viacerými krajinami, ako je napríklad OSN. Používatelia majú právo oboznámiť sa s bezpečnostnými opatreniami, ktoré Vlastník prijal na zabezpečenie Údajov.

Ak príde k takémuto prenosu, Používatelia nájdu viac informácií v príslušných častiach tohto dokumentu alebo môžu kontaktovať Vlastníka pomocou informácií uvedených v kontaktnej časti.

Doba uschovania

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú tak dlho, ako to vyžaduje účel, pre ktorý boli zhromaždené.

Z tohto dôvodu:

 • Osobné údaje zozbierané na účely súvisiace s plnením zmluvy medzi Vlastníkom a Používateľom sa uchovávajú až do úplného splnenia tejto zmluvy.
 • Osobné údaje zhromaždené na účely oprávnených záujmov Vlastníka sa uchovávajú dovtedy, kým je to potrebné na splnenie týchto cieľov. Používatelia môžu nájsť konkrétne informácie týkajúce sa oprávnených záujmov Vlastníka v príslušných častiach tohto dokumentu alebo kontaktovaním Vlastníka.

Vlastník môže uchovávať Osobné údaje dlhšie obdobie, ak mu dá Používateľ súhlas, ktorý platí až do jeho odvolania. Okrem toho môže Vlastníkovi vyplývať povinnosť uchovávať Osobné údaje dlhšie obdobie, ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na príkaz orgánu štátnej moci.

Po uplynutí doby uchovávania sa osobné údaje vymažú. Právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov preto nemožno vymáhať po uplynutí doby uchovávania.

Účely spracovania

Údaje týkajúce sa Používateľa sa zhromažďujú, aby umožnili Vlastníkovi poskytovať Služby a ďalej na účely: Analýzy, Kontaktovania Používateľa, Interakcie s externými sociálnymi sieťami a platformami, Reklamy, Zobrazenia obsahu z externých platforiem, Správy značiek, Správy kontaktov a odosielania správ a Remarketingu a prispôsobovania reklám.

Používatelia môžu nájsť ďalšie podrobné informácie o týchto účeloch spracovania a o konkrétnych Osobných údajoch použitých na každý účel v príslušných oddieloch tohto dokumentu.

Podrobné informácie o spracovaní Osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme na nasledujúce účely a využívame pri tom tieto služby:

 • Reklama

Tento typ služby umožňuje, aby sa Údaje o Používateľoch používali na reklamné komunikačné účely zobrazené vo forme bannerov a iných reklám na tejto webovej stránke, pričom ich výber môže závisieť od záujmov Používateľa.
To neznamená, že na tento účel sa používajú všetky Osobné údaje. Informácie a podmienky použitia sú uvedené nižšie.
Niektoré z nižšie uvedených služieb môžu používať cookies na identifikáciu Používateľov alebo môžu použiť techniku remarketingu, t.j. zobrazovanie reklám prispôsobených záujmom a správaniu Používateľa, vrátane tých, ktoré sa zistia mimo tejto webovej stránky. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov príslušných služieb.
Okrem možnosti neuplatnenia ktorejkoľvek zo služieb uvedených nižšie, môže používateľ na stránke odmietnuť používanie súborov cookie treťou stranou možnosti neuplatnenia služieb Network Advertising Initiative .

Google AdSense (Google Inc.)

Google AdSense je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. Táto služba používa súbor cookie „Doubleclick“, ktorý sleduje používanie tohto webu a správania Používateľov v súvislosti s reklamami, výrobkami a ponúkanými službami.
Používatelia sa môžu rozhodnúť zakázať všetky súbory cookie Doubleclick kliknutím na: google.com/settings/ads/onweb/optout.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb .

Outbrain (Outbrain Inc.)

Outbrain je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Outbrain Inc.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; rôzne typy Údajov uvedené v zásadách ochrany osobných údajov

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb .

Adform (Adform)

Adform je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Adform.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Miesto spracovania: Dánsko – Zásady ochrany osobných údajov .

 • Analýza

Služby uvedené v tejto časti umožňujú Vlastníkovi monitorovať a analyzovať prenos dát na webe a môžu sa použiť na sledovanie správania Používateľa.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je služba na analýzu webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto webovej stránky, na prípravu správ o svojich činnostiach a ich zdieľanie s ostatnými službami Google.
Spoločnosť Google môže zozbierané Údaje použiť na usporiadanie a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb .

Google Analytics s anonymnou IP (Google Inc.)

Google Analytics je služba na analýzu webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google využíva zhromaždené Údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto webovej stránky, na prípravu správ o svojich činnostiach a ich zdieľanie s ostatnými službami Google.
Spoločnosť Google môže zhromažďované Údaje použiť na usporiadanie a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete.
Táto integrácia služby Google Analytics anonymizuje vašu IP adresu. Funguje tak, že skracuje IP adresy používateľov v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP sa iba vo výnimočných prípadoch odošle na server Google a skráti v USA.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb .

Sledovanie konverzií na Facebooku (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)

Sledovanie konverzií na Facebooku (Facebook pixel) je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Facebook, Inc., ktorá spája údaje z reklamnej siete Facebooku s akciami vykonanými na tejto webovej stránke. Facebook pixel sleduje konverzie, ktoré možno pripísať reklamám v sieti Facebook, Instagram a Audience Network.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov . Účastník systému Privacy Shield.

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)

HubSpot Analytics je analytická služba poskytovaná spoločnosťou HubSpot, Inc.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb .

 • Kontaktovanie používateľa

Kontaktný formulár (táto webová stránka)

Zadaním svojich Údajov do kontaktného formulára Používateľ oprávňuje túto webovú stránku na použitie týchto údajov na odpovedanie na žiadosti o informácie, citácie alebo akékoľvek iné požiadavky uvedené v záhlaví formulára.

Zaznamenávané Osobné údaje: názov spoločnosti; emailová adresa; krstné meno; priezvisko

Zoznam adries alebo bulletin (tento web)

Registráciou do zoznamu adries alebo do bulletinu bude e-mailová adresa Používateľa pridaná na zoznam kontaktov tých, ktorí môžu dostávať e-mailové správy obsahujúce informácie komerčnej alebo propagačnej povahy týkajúce sa tejto webovej stránky. Vaša e-mailová adresa môže byť zaradená do tohto zoznamu aj pri registrácii na tejto webovej stránke alebo po nákupe.

Zaznamenávané Osobné údaje: e-mailová adresa; krstné meno; priezvisko

 • Zobrazenie obsahu z externých platforiem

Tento typ služby vám umožňuje prezerať a pracovať s obsahom uloženým na externých platformách priamo z tejto webovej stránky.
Tento typ služby môže pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, zhromažďovať údaje o prenose dát na webe aj vtedy, keď ich používatelia nepoužívajú.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts je služba zobrazovania poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje tejto webovej stránke začleniť obsah tohto druhu na svoje stránky.

Zaznamenávané Osobné údaje: Údaje o použití; rôzne typy Údajov uvedené v zásadách ochrany osobných údajov

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov . Účastník systému Privacy Shield.

Miniaplikácia Google Maps (Google Inc.)

Google Maps je služba na zobrazovanie máp poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje tejto webovej stránke začleniť obsah tohto druhu na svoje stránky.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

Miniaplikácia Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram je služba na zobrazovanie obrázkov poskytovaná spoločnosťou Instagram Inc., ktorá umožňuje tejto webovej stránke začleniť obsah tohto druhu na svoje stránky.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

Miniaplikácia YouTube (Google Inc.)

YouTube je služba na zobrazovanie video obsahu poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje tejto webovej stránke začleniť obsah tohto druhu na svoje stránky.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

 • Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami

Tento typ služby umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok tejto webovej stránky.
Interakcia a informácie získané prostredníctvom tejto webovej stránky vždy podliehajú nastaveniam ochrany osobných údajov používateľa pre každú sociálnu sieť.
Tento typ služby môže pre stránky, na ktorých je služba nainštalovaná, zhromažďovať údaje o prenose dát na webe aj vtedy, keď ich používatelia nepoužívajú.
Odporúča sa odhlásiť sa z príslušných služieb, aby sa zabezpečilo, že údaje spracované na tejto webovej stránke nebudú spätne pripojené k profilu Používateľa.

Tlačidlo Like a sociálne miniaplikácie Facebooku (Facebook, Inc.)

Tlačidlo Like a sociálne miniaplikácie sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Facebook, poskytované spoločnosťou Facebook, Inc.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

Tlačidlo Tweet a sociálne miniaplikácie Twitteru (Twitter, Inc.)

Tlačidlo Tweet a sociálne miniaplikácie sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Twitter, poskytované spoločnosťou Twitter, Inc.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

Tlačidlo YouTube a sociálne miniaplikácie (Google Inc.)

Tlačidlo YouTube a sociálne miniaplikácie sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou YouTube, poskytované spoločnosťou Google, Inc.

Zaznamenávané Osobné údaje: Údaje o použití

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

 • Správa kontaktov a odosielanie správ

Tento typ služby umožňuje spravovať databázu e-mailových kontaktov, telefónnych kontaktov alebo akýchkoľvek iných kontaktných informácií na komunikáciu s Používateľom.
Tieto služby môžu zhromažďovať údaje týkajúce sa dátumu a času, kedy si Používateľ správu prezeral a reagoval na ňu, napríklad kliknutím na odkazy obsiahnuté v správe.

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)

Mailchimp je služba na správu e-mailových adries a odosielanie správ, ktorú poskytuje spoločnosť The Rocket Science Group, LLC.

Zaznamenávané Osobné údaje: e-mailová adresa

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov . Účastník systému Privacy Shield.

 • Remarketing a prispôsobovanie reklám

Tento typ služby umožňuje tejto webovej stránke a jej partnerom informovať, optimalizovať a poskytovať reklamu na základe predchádzajúceho použitia tejto webovej stránky Používateľom.
Táto činnosť sa vykonáva sledovaním Údajov o používaní a pomocou informácií zo súborov cookie, ktoré sa posúvajú partnerom, ktorí riadia remarketing a prispôsobovanie reklám.
Okrem možnosti neuplatnenia ktorejkoľvek zo služieb uvedených nižšie, môže používateľ na stránke odmietnuť používanie súborov cookie treťou stranou možnosti neuplatnenia služieb Network Advertising Initiative .

Remarketing pomocou Google Analytics (Google LLC)

Remarketing pomocou služby Google Analytics je služba na remarketing a prispôsobovanie reklám poskytovaná spoločnosťou Google LLC, ktorá spája sledovaciu činnosť vykonávanú službou Google Analytics a jej súbormi cookie s reklamnou sieťou Google Ads a súborom Doubleclick Cookie.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb . Účastník systému Privacy Shield.

Google Ads Remarketing (Google LLC)

Google Ads remarketing je služba na remarketing a prispôsobovanie reklám poskytovaná spoločnosťou Google LLC, ktorá spája aktivitu na webovej stránke s reklamnou sieťou Google Ads a súborom Doubleclick Cookie.

Používatelia môžu odmietnuť používanie súborov cookie spoločnosti Google na prispôsobenie reklám na stránke Nastavenia reklám Google.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; Údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajovOdmietnutie služieb . Účastník systému Privacy Shield.

 • Správa štítkov

Tento typ služby pomáha Vlastníkovi centralizovane spravovať štítky alebo skripty potrebné na tejto webovej stránke.
Údaje používateľov preto prúdia cez tieto služby, čo môže mať za následok uchovávanie týchto údajov.

Google Tag Tanager (Google LLC)

Google Tag Manager je služba na správu štítkov, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC.

Zaznamenávané Osobné údaje: Súbory cookie; údaje o používaní

Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov .

Práva Používateľov

Používatelia si môžu uplatniť určité práva týkajúce sa svojich údajov, ktoré spracúva Vlastník.

Používatelia majú najmä právo na nasledovné:

 • Kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Používatelia majú právo odvolať súhlas, ak predtým súhlasili so spracovaním svojich Osobných údajov.
 • Namietať proti spracovaniu svojich Údajov. Používatelia majú právo namietať proti spracovaniu svojich Údajov, ak je spracovanie vykonané na inom právnom základe ako na súhlase. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v samostatnej časti nižšie.
 • Prístup k Údajom. Používatelia majú právo dozvedieť sa, či Údaje spracováva Vlastník, získať informácie o určitých aspektoch spracovania a získať kópiu Údajov, ktoré sú predmetom spracovania.
 • Overenie a dožadovanie sa nápravy. Používatelia majú právo overiť presnosť svojich Údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
 • Obmedziť spracovanie svojich Údajov. Používatelia majú právo za určitých okolností obmedziť spracovanie svojich Údajov. V takom prípade nebude Vlastník spracovávať ich Údaje na žiadne iné účely ako na ich uloženie.
 • Nechať svoje Osobné údaje vymazať alebo inak odstrániť. Používatelia majú právo za určitých okolností nechať Vlastníka vymazať ich Údaje.
 • Dostať svoje Údaje a poskytnúť ich inému spracovateľovi. Používatelia majú právo dostať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a, ak je to technicky možné, bez  obmedzovaní ich poskytnúť inému spracovateľovi. Toto ustanovenie platí za predpokladu, že údaje sú spracovávané automatizovanými prostriedkami a že spracovanie je založené na súhlase Používateľa, na zmluve v ktorej Používateľ figuruje, alebo na základe príslušných predzmluvných záväzkov.
 • Podať sťažnosť. Používatelia majú právo obrátiť sa na príslušný orgán na ochranu údajov.

Oboznámiť sa s podrobnosťami o práve namietať proti spracovaniu svojich Údajov

Ak sa Osobné údaje spracúvajú vo verejnom záujme, pri výkone úradného orgánu zverenom Vlastníkovi alebo pri napĺňaní legitímnych záujmov Vlastníka, môžu používatelia namietať proti takémuto spracovaniu tak, že svoju námietku podložia odôvodnením vzťahujúcim sa na ich súčasnú situáciu.

Používatelia musia byť oboznámení s tým, že ak sa ich Osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu proti takémuto spracovaniu kedykoľvek namietať bez udania dôvodu. Ak sa chcete dozvedieť, či Vlastník spracúva Osobné údaje na účely priameho marketingu, Používatelia sa môžu obrátiť na príslušné časti tohto dokumentu.

Ako uplatniť tieto práva

So žiadosťami o uplatnenie práv sa Používatelia môžu obrátiť na Vlastníka prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti je možné podať bezplatne a Vlastník ich bude riešiť čo najskôr a vždy do jedného mesiaca.

Zásady používania súborov cookie

Tento web používa cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac a získať podrobné informácie o súboroch cookie, Používatelia sa môžu obrátiť na Zásady používanie súborov cookie.

Dodatočné informácie o zbere a spracovaní Údajov

Právne kroky

Osobné údaje Používateľa môže Vlastník použiť na právne účely na súde alebo vo fázach vedúcich k možnému právnemu konaniu v dôsledku nesprávneho použitia tejto webovej stránky alebo súvisiacich Služieb.
Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že od Vlastníka môže byť vyzvaný na zverejnenie Osobných údajov orgánmi verejnej moci.

Dodatočné informácie o Osobných údajoch Používateľa

Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže táto webová stránka poskytnúť Používateľovi na požiadanie ďalšie a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovania a spracovania Osobných údajov.

Systémové záznamy a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže táto webová stránka a akékoľvek služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s touto webovou stránkou (systémové záznamy) a používajú pri tom Osobné údaje (napríklad IP adresu).

Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto zásadách

Od Vlastníka je možné kedykoľvek požadovať ďalšie podrobnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo spracovania osobných údajov. Prečítajte si kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

Ako sa spracúvajú žiadosti o „nesledovanie“

Tento web nepodporuje požiadavky o „nesledovanie“.
Ak chcete zistiť, či niektorá zo služieb tretích strán, ktoré používa, podporuje požiadavky o „nesledovanie“, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov tak, že na tejto stránke a prípadne v rámci tejto webovej stránky upozorní svojich Používateľov a / alebo – pokiaľ je to technicky a právne možné – zašle oznámenia Používateľom prostredníctvom kontaktných informácií, ktoré má k dispozícii. Odporúčame často kontrolovať túto stránku. Dátumu poslednej úpravy je uvedený v dolnej časti.

V prípade, že zmeny ovplyvnia spracovanie vykonávané na základe súhlasu Používateľa, v prípade potreby bude Vlastník povinný získať nový súhlas Používateľa.

Definície a právne odkazy

Osobné údaje (alebo Údaje)

Akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami – vrátane osobného identifikačného čísla – umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

Údaje o použití

Informácie zhromažďované automaticky prostredníctvom tejto webovej stránky (alebo služieb tretích strán používaných na tejto webovej stránke), medzi ktoré patria napr.: IP adresy alebo doménové názvy počítačov Používateľov, ktorí používajú túto webovú stránku, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žiadosti, metóda použitá na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajina pôvodu, vlastnosti prehliadača a operačného systému využívaného Používateľom, rôzne časové podrobnosti o návšteve (napr. čas strávený na každej stránke v rámci aplikácie) a podrobnosti o navigácii v aplikácii, so zvláštnym odkazom na poradie navštívených stránok a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému zariadenia a / alebo IT prostredia používateľa.

Používateľ

Jednotlivec používajúci túto webovú stránku, ktorý je zároveň Dotknutou osobou, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dotknutá osoba

Fyzická osoba, ktorej sa Osobné údaje týkajú.

Spracovateľ údajov (alebo Kontrolór údajov)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, ako je to opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Správca údajov (alebo Vlastník)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spolu s ostatnými určuje účel a prostriedky spracovania Osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania tejto webovej stránky. Správcom údajov je Vlastník tejto webovej stránky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Táto webová stránka (alebo táto Aplikácia)

Prostriedky, ktorými sa osobné údaje používateľa zhromažďujú a spracúvajú.

Služba

Služba poskytovaná touto webovou stránkou, ako je opísaná vo vzťahujúcich sa podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto stránke / aplikácii.

Európska únia (alebo EÚ)

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy v tomto dokumente na Európsku úniu zahŕňajú všetky súčasné členské štáty v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore.

Cookies

Malý súbor s údajmi uložený v zariadení Používateľa.

Právne informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa zakladá na ustanoveniach viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne tejto webovej stránky.

Najnovšia aktualizácia: 30. januára 2019