Worx reservebatteri 12V / 2,0 Ah WA3505

Reservebatteri 12V / 2,0 Ah